CAROLINE SCHAFER

Birthday: February 27, 2004 Diagnosis: Periodic Fever, Aphthous Stomatitis, Pharyngitis, & Adenitis (PFAPA)